އެޖެންސީ

މިއެޖޭންސީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 116 ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، 2008 ޑިސެންބަރ 18 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ދަށުން، ހިނގަމުންދިޔަ އެންވަޔަންމަންޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ އާއި މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ އުވާލައްވައި، މި ދެ ތަނުން ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި "އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ" ގެ ނަމުގައި 18 ޑިސެންބަރ 2008 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ އިދާރާއެކެވެ.


މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގޮތަށްހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 132 މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީއަކީ، 20 މެއި 2012 އާއި ހަމަޔަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އާއި ގުޅިފައިވާ އަދި 21 މެއި 2012 އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ގުޅިފައިވާ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއްލިބިގެން، ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެ ދަށުން ހިންގާ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.  

ވޭތުވެދިޔައަހަރު މިނިސްޓަރގެ ލަފަޔާއި، އިރުޝާދުގެ ދަށުން 06 ޖެނުއަރީ 2016 ގެ ނިޔަލަށް މިއެޖެންސީ ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ ޑިރެކްޓަރ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެސެސްމަންޓް އަލްފާޟިލް ޔަޒީދު އަޙްމަދެވެ. 07 ޖެނުއަރީ 2016 އިން ފެށިގެން މިއެޖޭންސީ،  ހިންގަވަމުން ގެންދަވަނީ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމެވެ.